Biológiatudományi Intézet

Dr. Penksza Károly

 

 

Született: 1963.04.25.; Csokvaomány
E-mail: penksza.karoly@mkk.szie.hu
Tel.: +36-28-522-000/1832
Munkahely: Szent István Egyetem, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Növénytani Tanszék
Címe: 2100-Gödöllő Páter K.u.1.
Egyetemi tanár, az MTA doktora
Kutatási érdeklődés:
• Hazai és külföldi területek flórájának és vegetációjának kutatása.
• Cönológiai alapkutatások, lólegelők cönológiai feldolgozása.
• homoki gyepek magbank vizsgálatai.
• mezőgazdasági területek és szegélyzónáik cönológiai értékelése.
• A Festuca fajok anatómiai sajátosságainak elemzése, taxonómiai revíziója és cönotaxonómiai tisztázása.
• Problematikus pázsitfűfajok és nemzetségek taxonómiai vizsgálata.
• Vegetációtérképezés, élőhelytérképezés.
• Vízinövényzet flórájának és vegetációjának kutatása.
• Gyomvizsgálatok.
• Talaj-növény összefüggés vizsgálatok.
• Alkalmazott cönológiai, takarmányozástani vizsgálatok.
• Polarotaxis vizsgálatok.
• Természetvédelmi célú tájökológiai kutatások.
Tanulmányok:
2012 – UE Seventh Framework Programme továbbképzés
2008 – Korszerű oktatás a Bolognai rendszerben továbbképzés
2003 - Széchenyi István Ösztöndíj
2002 - Habilitáció 3/2003.
1998 - Bolyai János Tudományos Ösztöndíj
1995 - PhD. fokozat E-36/1995.
1993 - egyetemi doktori értekezés D-42690.
1988 - biológia-földrajz szakos középiskolai tanár, ELTE 1082/1988
Korábbi munkahelyek és beosztások:
2013 – tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
SzIE NÖFI Növénytani Tanszék, Gödöllő
SzIE KTI Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék, Gödöllő
2007 – tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
SzIE KTI Tájökológiai Tanszék, Gödöllő
2003 - habilitált egyetemi docens
2001 - egyetemi docens
SzIE MKK Növénytani és Növényélettani Tanszék, Gödöllő
1998 - egyetemi docens
1995 - egyetemi adjunktus
1993 - tudományos munkatárs
1989 - tudományos segédmunkatárs
1988 - tanszéki mérnök
Szakmai tevékenységek: 
• 1996-1999: OTKA F-20084: Különböző mértékű legeltetés okozta cönológiai és takarmányozástani változások vizsgálata természetes gyepekben. (témavezető)
• 1997: A Csereháti Tájvédelmi Körzet kialakításához szükséges botanikai alapkutatások. (KTM pályázat) (témavezető)
• 1997: A Körös-Maros Nemzeti Park egyes védett és védelemre tervezett területeinek botanikai felmérése és értékelése. (KTM pályázat) (témavezető)
• 1997: A Bódva-völgy botanikai alapkutatása. (KTM pályázat) (témavezető)
• 1997-1999: FMK-262/4/97. Fás legelők gyepgazdálkodási és cönológiai feltárása és hasznosíthatósága a fenntarthatóság és a természetvédelem szempontjából. (együttműködő témafelelős)
• 1998: A Csereháti Tájvédelmi Körzet kialakításához szükséges botanikai alapkutatások. (KTM pályázat) (témavezető)
• 1998: A Bódva-völgy botanikai alapkutatása. (KTM pályázat) (témavezető)
• 1998-1999: Magyarország tájainak talajai c. füzetsorozat készítése. KÖM 499/F pályázat (résztvevő)
• 1999: Magyarország tájainak talajai c. füzetsorozat készítése. KAC 016813-01/99 pályázat (résztvevő)
• 1999-2000: Magyarország tájainak talajai c. füzetsorozat első füzetének megjelentetése. KAC 016914-01/99 pályázat (résztvevő)
• 2000-2003: OTKA T 32568 Léptékfüggő folyamatok vizsgálata hazai gyepekben. (résztvevő)
• 2001-2004: OTKA T-034238 Összehasonlító taxonómiai vizsgálatok a Kárpát-medence Festuca ovina csoporthoz tartozó fajain. (témavezető)
• 2003-2006: Élőhelytérképezés NBmR keretei között. (témavezető)
• 2003-2006: Társulások értékelése NBmR keretei között. (témavezető)
• 2002-2005: OTKA T042646 Kis vízfolyások komplex vizsgálata. (résztvevő)
• 2006-2008: RET A környezetvédelmi ipar helyes működtetésének ökológiai feltételei. 2.3.1.1.: Ökológiai hatások mérése a flóra, fauna és a táji alrendszerek elemeinek változásán keresztül. (alprogram koordinátor)
• 2006-2007: ROP-3.3.1-05/1-2005-04-0002/35 Környezettudatos felsőoktatásból komplex szemlélettel a munka világába. (projektmenedzser)
• 2009-2011: Magyar - dél-afrikai TÉT pályázat A szántóföldi növénytermesztésben és gyepgazdálkodásban szerepet játszó egyes fűfajok és növényzeti típusaik vizsgálata, különös tekintettel az időszakosan csapadékszegény területekre (Témavezető)
• 2009-2010: Pro Renovandanda Cultura Hungariae, Tudomány az oktatásban: Flóra-, vegetáció és élőhelytérképezés alapjai c. tantárgy tananyagfejlesztéséhez (témavezető)
• 2008-2011: EU-FP 7: Bio-Bio-Indicators for biodiversity in organic and low-input farming systems BioBio (résztvevő)
• 2010-2012: EU-Interreg: daptive Management of Climate-induced Changes of Habitat Diversity in Protected Areas (HABIT-CHANGE) (résztvevő)
• 2009-2010: ˝A tudomány eredményei, az eredmények közlésének tudománya a Szent István Egyetemen˝ c. TÁMOP-4.2.3-08/1/KMR-2008-0004 pályázat keretében (résztvevő)
• 2009-2010: Biogén tényezők HUSK/0801/2.1.2/0162 jelű „Nemzetközi Ipoly-monitoring projekt” (témavezető)
• 2014- „Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura 2000 területeken”, Svájci-Magyar Együttműködési Program, SH/4/8
• 2010-2013 HABIT-CHANGE "Adaptive Management of Climate-induced Changes of Habitat Diversity in Protected Areas" INTERREG IV B CENTRAL EUROPE program keretében
• 2010-2011 BioBio - Indicators for biodiversity in organic and low-input farming systems, (Biodiverzitás indikátorok bio- és extenzív gazdálkodási rendszerekhez) FP7, koordinátor: Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) Kutatási Központ, Svájc
Nyelvismeretek: 
Angol nyelv: Állami középfokú „A”
Orosz nyelv: Állami középfokú „C”
Tagság:
2013. Természetvédelmi Mérnök BSc szak szakvezetője
2013-tól Magyar Táj- és Városökológiai Társaság elnöke
2013-tól Kari Fellebviteli Bizottság elnöke
2012- Magyar Növényvédelmi Társaság
2012 – „Nemzeti Kiválósági Program” szakértő bizottságának tagja
2012 – Magyar Gyomkutató Társaság tagja
2011 – Member of Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology
2010 – Member of Europian Dry Grassland Group
2007-2012. – MTA Gyepgazdálokodási Bizottság köztestületi tagja
2007. – Részvétel a hazai országos gyomfelvételezésben
2003-tól – Natura 2000 Tanácsadó Testület tagja
2003-tól – - A National Georgraphic Society tagja
1999-tól – - MTA Botanikai Bizottságának tagja
1990-től – A Magyar Biológiai Társaság Természetvédelmi, Ökológiai és Botanikai Szakosztályainak tagja
Oktatott tárgyak
Agrártermelés természettudományi alapjai I. tárgyfelelős
Növénytan (Biológia II.), tárgyfelelős
Növényrendszertan és -társulástan, tárgyfelelős
Biodiverzitás monitorozás, előadó, gyakorlatvezető
Flóra- és vegetációtérképezés, el tárgyfelelős
Doktorképzésben oktatott tantárgyak
Magyarország vegetációja
Bevezetés a hazai állományalkotó pázsitfüvek ismeretébe
Vegetáció- és élőhely-térképezés elmélete és gyakorlata
Kitüntetések
2012– Nívó Díj (Kozák L. (szerk.): Természetvédelmi élőhelykezelés. c. tankönyvvért)
2008 – „Kedvenc oktató” érem
2007 – Pro Scientia aranyérem
2007 – Szent István Egyetem Babérkoszorú aranyfokozat
2007 – „Kedvenc oktató” érem
2006 – „Kedvenc oktató” érem
2005 – Doby Géza díj
2004 – „Kedvenc oktató” érem
2003 – Pro Scientia aranyérem témavezetésért elismerő MTA oklevél
2003 – Kari Tudományos Diákköri Munkáért Kitüntetés
2002 – elismerő oklevél, Bolyai János ösztöndíjasként (kiemelkedő tudományos
munkáért)
Szakdolgozati, TDK témák
1. A Festuca fajok taxonómiai vizsgálata
2. Egyéb problematikus pázsitfűfajok és nemzetségek taxonómiai vizsgálata .
3. Hazai és külföldi területek flórájának és vegetációja
4. Élőhely-térképezés
5. Vegetáció-térképezés
6. Legelők, kaszálók természetvédelmi, gyepgazdálkodási vizsgálatai környezetgazdálkodási értékelésük és fenntarthatóságuk.
7. Hazai és külföldi területek gyomvegetációjának vizsgálata.
8. Homoki vegetáció vizsgálata
9. Természetvédelmi kezelések hatásainak vizsgálata.
10. Cönológiai alapkutatások.
11. Láprétek természetvédelmi, tájökológia vizsgálatai.
12. Természetvédelmi kezelések hatása a vegetációban.
13. Gyepgazdálkodási vizsgálatok.
Publikációk
 

 

magyar